CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

STT Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu
1 PX33-13-2-Smx3 ( 70541521) Lọc dầu PX33-13-2-Smx3 ( 70541521)1 1/2" 16 UN 2B SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
2 PX33-13-2-Smx6 (70541522) Lọc dầu PX33-13-2-Smx6 (70541522),1/2" 16 UN 2B SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
3 PX33-13-2-Smx10 (70541523) Lọc dầu PX33-13-2-Smx10 (70541523) Thay cho HC 28 (77643398 ) SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
4 PX33-13-2-Smx25 ( 70541524 ) Lọc dầu PX33-13-2-Smx25 ( 70541524 ) thay cho HC 29 (77643406 ) SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
5 PX33-13-2-Mic10 (70541525 ) Lọc dầu PX33-13-2-Mic10 (70541525 ) thay cho HC 18 (77643331) SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
6 PX33-13-2-Mic25 ( 70541527 ) Lọc dầu PX33-13-2-Mic25 (70541527) thay cho HC 27 (77643380) SPIN-ON CARTRIDGES Filtration Group (Mahle old )
wechat
Chat fanpage